İlmihal Hatim PaylaşımBazı Dualar

Sabahleyin evden çıkarken okunur:

Sabah Evden Çıkarken Okunacak Dua

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Sabahları, bilhassa çarşı ve pazarda okunur:

Çarşıya Çıkarken Okunacak Dua

"Lâa ilâahe illellâahü vahdehüü lâa şeriyke leh lehü'lmülkü ve lehü'l-hamdü yuhyii ve yümiytü ve hüve hayyün lâa yemüütü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadiyr."

Mânâsı:

"Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir."

Bu duâ her sabah 11 defa okunur. Çarşıya çıkarken, yollarda, sokaklarda her yerde okunur. Peygamber Efendimiz: "Bunu okuyana Cenâb-ı Hakk bir milyon hasene verir, bir milyon günahını siler, derecesini de bir milyon yükseltir" buyurmuşlardır. Okuyan mü'minin imânı tazelenmiş olur. Bu duâ şefâat-ı Resûlüllâh'a en büyük vesiledir.

Her Sabah 11 Defa Okunacak Dua

"Sübhâanellâahi mil'elmiizâan ve müntehe'l-ılmi ve mebleğarrızâ vezinetel-arş."

Mânâsı:

"Allâh'ı mîzanın dolusunca, ilmin nihâyetince, rızâsı büyüklüğünce ve Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim."

Bu duâ sabah ve akşam üç defa okunur. Ömürünün uzun ve mes'ud olması, imanla ölmek, kabir azabından kurtulmak, sırat köprüsünden geçmek ve Cennet'e vâsıl olmaya vesile olur.

Helaya Girerken Okunacak Dua

Helaya Girerken Okunacak Dua

"Euuzü billâahi minel hubsi vel habâais"

Helâdan Çıkınca Okunacak Duâ

Heladan Çıkarken Okunacak Dua
"Elhamdü lillâhillezî ezhebe annel ezâ ve aafâanii min zâlik."

Mânâsı:

"Hamd olsun O Allâh'a ki, bizden ezâyı giderdi ve ondan beni kurtardı."

Helâdan çıkınca bu duâyı okumaya devam edenler idrar ve abdest yollarında hastalık görmezler.

Helâ ve hamama sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Eve ve câmiye ise sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır.

Korkulu Bir Rüya Görünce Yapılacak Duâ

Korkulu bir rüya gören kimse, rüyanın çıkmaması için "Hüvellâhüllezî..." âyetinden başlayıp Haşir sûresi'nin sonuna kadar okur ve bir Fâtiha, onbir ihlâs-ı şerîf okuyup Peygamberimizin ruhuna hediye ederek,

"Ya Rabbi, eğer gördüğüm şu rüya hayır ise hayrında dâim, şerse hayra tebdil eyle. Hayır ise bize, şerse düşmanlarımıza olsun" diye duâ eder.

Hayırlı bir rüyanın da çabuk çıkması için, yine 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunup, Resûlüllah Efendimize hediye edilmelidir.

Zengin Olmak İçin

Biiznillah, zengin olmak için şu duâyı üçer defa sabah akşam okumalıdır:

Zengin Olmak için Okunacak Dua

"Yâa Hamiyde'l fiaali zelmenni alâa cemii ı halkıhii bilutfihii."

Mânâsı:

"Ey bütün yaptıkları övülmeye lâyık olan ve lütfu ile bütün mahlûkâtına ihsan sahibi olan (Allâh'ım)"

Akşam Yatarken Okunacak Duâ

Akşam Yatarken Okunacak Dua

"Allâahümme bismike emüütü ve ahyâa."

Mânâsı:

"Allâh'ım; isminle ölür, isminle dirilirim."

Yataktan Kalkarken Okunacak Duâ

Yataktan Kalkarken Okunacak Dua

"Elhamdü lillâahillezii ahyâanâa ba'de mâa emâatenâa ve ileyhil ba'sü vennüşuur."

Mânâsı:

"Hamd olsun o Allâh'a ki, öldükten sonra bizi diriltti. Öldükten sonra dirilip haşrolmak (toplanmak) onadır."

Devamında Büyük Fayda Olan Dualar

Devamında Büyük Fayda Olan Dua

"Allâahümme erine'l hakka hakkan verzükne'l-ittibâa ileyh ve erinel bâtıle bâtılen verzükne'l-ictinâabe anhü."

Mânâsı:

"Ey benim Allâh'ım, bize hakkı hak olarak göster ve bizi hakkâ tâbi kıl; ve bâtılı bâtıl olarak göster ve ondan ictinap ettir."

Devamında Büyük Fayda Olan Dua
"Allâhümme yâa mukallibe'l-kuluub, sebbit kalbii alâa diynike ve taatike'l-islâm."

Mânâsı:

"Ey kalbleri döndüren (kalblere hükmeden) Allâh'ım; benim kalbimi dinin ve İslâmî itâatın üzerine sâbit kıl."

Belâya Uğramış Bir Kimseyi Görünce Okunur

Belâya Uğramış Bir Kimseyi Görünce Okunacak Dua

"Elhamdü lillâahillezii aafâanii mimmebtelâake bihii ve faddalenii alâa kesiyrin mimmen haleka tafdiilâ.

Mânâsı:

"Hamd olsun o Allâh'a ki, senin mübtelâ olduğun şeyden bana âfiyet verdi ve beni yarattığı bir çoklarından üstün kıldı."

Bu dua belaya uğramış bir kimse görülünce, o belânın kendisine de isabet etmemesi için okunur.

İnsan katiyyen başkasına gülüp, onu ayıplamamalı. Zirâ güldüğü şey kendi başına da gelebilir.

Sabah Namazının Farzı ile Sünneti Arasında Okunacak Duâ

Sabah Namazının Farzı ile Sünneti Arasında Okunacak Dua
"Yâa hayyu yâa kayyûmü yâa zelcelâali ve'l-ikraam. Es'elüke en tuhyiye kalbii binuuri ma'rifetike ebeden yâa Allâhü yâa Allâhü yâa Allâhü yâa bedîassemâavâati vel'ardı."

Mânâsı:

"Ey Hay ve Kayyûm olan (Allâh'ım); Ey celâl ve ikram sahibi olan (Allâh'ım)! Ey gökleri ve yeri eşi ve benzeri olmayan bir mükemmellikte yaratan (Allâh'ım) ! Ey Allâh'ım, ey Allâh'ım, ey Allâh'ım! Kalbimi mârifet nûrunla ebediyyen ihyâ etmeni istiyorum."

Bu duâyı sabah namazının sünneti ile farzının arasında en az üç defa okumaya devam eden kimseye son nefesinde imanla gitmek nasib olur.

Sabah Erken Kalkmak

Bütün rızıklar, sabah fecir vaktinde taksim olduğu için, bu vakti uykuda geçirenler rızıklarını tam alamazlar. Evdeki ufak, büyük herkesin kaldırılması yerinde olur. Güneş doğduktan sonra isterlerse tekrar uyurlar.

Duâları mümkün olursa üçer defa okumalıdır. Zira üçer defa okumak duânın kabûlüne sebep olur.

Dinimiz İslâm
İman